DEN BOSCH - De gemeente 's-Hertogenbosch hoeft vooralsnog geen nieuwe subsidie te verlenen aan een jongerencentrum in de wijk Maaspoort. De stichting achter het jongerencentrum stapte onlangs naar de rechter met het verzoek om toch weer subsidie te mogen ontvangen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant wijst dit verzoek vandaag af.

De stichting organiseert activiteiten voor jongeren tot en met 23 jaar, in de ruimste zin van het woord, in de wijk Maaspoort in 's-Hertogenbosch. De stichting kreeg zo'n 35 jaar subsidie voor haar activiteiten, tot de gemeente de subsidie in juli 2020 formeel stopzette. In oktober 2020 kwam er een nieuw bestuur, dat een toekomstplan indiende bij de gemeente. De gemeente liet op basis van dit plan weten dat zij de stichting bij wijze van proef en onder voorwaarden een subsidie van maximaal 63.838,80 euro zou verlenen tot en met 31 maart 2021. Tegelijkertijd evalueerde een onafhankelijk adviseur of de stichting zich aan de voorwaarden heeft gehouden. Deze evaluatie resulteerde in een kritisch rapport over het functioneren van het nieuwe bestuur. De gemeente stelde de stichting als handreiking voor om 4 van de 7 bestuursleden te vervangen, maar dit weigerde de stichting. Daarop besloot de gemeente op 29 maart jl. om de stichting vanaf 1 april 2021 geen subsidie meer te verlenen. De stichting maakte daartegen bezwaar bij de gemeente en stapte daarna ook naar de rechter met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen, zodat zij zo mogelijk tot 1 november 2021 subsidie zou krijgen.

Geen spoedeisend belang
De voorzieningenrechter oordeelt dat er in dit geval geen sprake is van een spoedeisend belang, wat wel nodig is voor het treffen van een voorlopige voorziening. Enkel een financieel belang is op zichzelf namelijk onvoldoende reden om daartoe over te gaan. Daarbij heeft de stichting nog zo'n 40.000 euro voorhanden en kan zij nog zo'n twee maanden regulier doordraaien. Verder is van belang dat de gemeente verwacht op 27 juli 2021 het besluit te nemen op het bezwaar dat de stichting maakte tegen het niet opnieuw verlenen van de subsidie. De gemeente gaf hierbij aan dat het advies van de bezwaarschriftencommissie inmiddels is ontvangen en dat alles is geagendeerd om het besluit ook echt op 27 juli 2021 te nemen. Daar gaat de voorzieningenrechter dan ook van uit.

Niet voldaan aan voorwaarden
Omdat geen sprake is van spoed, kijkt de voorzieningenrechter in deze zaak alleen nog of het besluit van de gemeente evident, dus zonder enige twijfel, onrechtmatig is. Volgens de stichting is dat het geval. Zij vindt kort gezegd dat de evaluatie van de onafhankelijk adviseur niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en dat het besluit van de gemeente daarom onrechtmatig is. Volgens de stichting voldoet zij wel aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

De voorzieningenrechter volgt deze stelling van de stichting niet. De rechter verwijst naar een besluit van de gemeente van 7 december 2020 waarin staat dat de stichting onder voorwaarden subsidie zou krijgen tot en met 31 maart 2021. Ook staat in dat besluit dat tegelijkertijd een onafhankelijk adviseur een evaluatie zou uitvoeren. Hieruit volgt duidelijk dat de gemeente op basis van het advies van de onafhankelijk adviseur een besluit zou nemen over een mogelijke subsidie vanaf 1 april 2021. Ook liet de gemeente duidelijk weten wat er getoetst zou gaan worden. Later werd gecommuniceerd waarom de subsidie wordt stopgezet. De rechter ziet geen aanleiding om te zeggen dat de evaluatie van de onafhankelijk adviseur niet aan de vereisten voldoet. De rechter volgt ook niet de stelling dat de stichting wel aan alle voorwaarden heeft voldaan. De stichting heeft deze stelling niet onderbouwd, terwijl uit het evaluatierapport duidelijk blijkt dat niet aan de te evalueren punten is voldaan. Dit alles maakt dat de rechter het verzoek tot een voorlopige voorziening afwijst.