DEN BOSCH - In 2020 heeft de provincie Noord-Brabant voor € 293.628,- aan subsidies toegekend in 38 situaties waarbij gedupeerden met drugsafvaldumping op hun terrein te maken kregen.


In drie situaties betrof het gedupeerde particulieren. In de overige gevallen ging het vooral om gemeenten. Het ging hoofdzakelijk om het dumpen van vaten, waarbij er in 18 gevallen ook sprake was van een verontreinigde bodem of verontreinigd oppervlaktewater. Het gaat niet alleen om gedupeerden in natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden in Brabant.

“We zien enerzijds meer productielocaties en anderzijds minder afvaldumpingen. Dat is niet logisch. De vraag is: waar blijft het afval? In een gat in de grond? In het riool? Als provincie maken we ons grote zorgen over de gevolgen voor het milieu. Daarom onderzoeken we, samen met de provincie Gelderland, wat de impact is op het milieu van afvaldumpingen in het riool”, aldus gedeputeerde Wil van Pinxteren van onder meer Veiligheid. “De Ondermijningswet, die momenteel bij het parlement ligt, biedt binnenkort de mogelijkheid om ook de opruimkosten van drugsafval te verhalen op de daders. Dan betaalt voortaan de vervuiler, in plaats van de belastingbetaler. Dat zou heel mooi zijn.”

Compensatie
Voor het ruimen van drugsafval is gebruik gemaakt van de ‘Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant’. Gedupeerden konden daar compensatie van opruimingskosten aanvragen voor drugsafval dat in 2019 en 2020 is opgeruimd. Het gemiddeld toegekende bedrag per beschikking lag op € 7.727,-. In totaal werd € 293.628 uitgekeerd.

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die 50% van de opruimingskosten ontvangen, met een maximum van € 24.999,-. Particulieren ontvangen 100% van de kosten, met eenzelfde maximum.

Nieuw subsidieloket BIJ12

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gedupeerden zich voor de subsidieregeling melden bij uitvoeringsorganisatie BIJ12, die de regeling tot eind 2024 namens alle provincies in Nederland uitvoert. Aanvragen worden daar behandeld, en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats.
Loket: https://www.bij12.nl/onderwerpen/subsidieregeling-opruiming-drugsafval/.
De middelen zijn afkomstig van en in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. In Brabant wordt daarbij een subsidieplafond van € 342.410,- gehanteerd.

Ondermijningswet
Dankzij de Ondermijningswet kunnen kosten voor het opruimen van drugslabs en dumpingen door het Openbaar Ministerie binnenkort op de daders worden verhaald. In 2020 moest de politie in de provincies Noord-Brabant en Zeeland ruim € 1.2 miljoen voor het opruimen betalen. Dit bedrag is exclusief het saneren van vervuilde grond, de inzet van specialistische diensten en bijvoorbeeld het ontruimen van woningen rond een lab.

De Ondermijningswet ligt bij het parlement. Daarin is een maatregel rond het kostenverhaal opgenomen. Als de wet wordt aangenomen kunnen opruimkosten van drugslabs, -afval maar ook van illegaal vuurwerk op daders worden verhaald.