DEN BOSCH - Het coronavirus is volop aanwezig. De cijfers van de besmettingen stijgen en we leven op dit moment in een gedeeltelijke lockdown. Voor het college reden om ons maatregelenpakket weer onder de loep te houden, en aanvullende maatregelen te nemen.


Het college: “We zijn trots op de veerkracht en creativiteit die er te zien is in onze gemeente. We moeten het echt samen volhouden. We nemen extra maatregelen om zo veel mogelijk steun te bieden op verschillende vlakken. Want we zien dat de extra landelijke maatregelen grote gevolgen hebben voor inwoners. Maar bijvoorbeeld ook voor ondernemers, culturele organisaties en sportverenigingen. Met de maatregelen willen we ook de meest kwetsbare inwoners zoveel als mogelijk beschermen. Samen de schouders eronder.”

Een greep uit de maatregelen:

Werk en inkomen

Vooral jongeren worden op de arbeidsmarkt hard getroffen door de coronacrisis. In samenwerking met het UWV hebben we een lijst samengesteld van 331 jongeren in onze gemeente met een WW-uitkering. Al deze jongeren worden door consulenten van Weener XL gebeld. Zij krijgen dienstverlening aangeboden. We hebben daarnaast 30 extra Startersbeurzen opengesteld voor net afgestudeerde jongeren. Hiermee kunnen zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en verbeteren.

Opvang dakloze mensen in de winter

De 12 tijdelijke woningen voor dak- en thuisloze mensen van het Cementrum, verlengen we tot 1 mei 2021. De coronacrisis is nog niet voorbij en de winter komt eraan. Als de gevoelstemperatuur onder de -4 graden komt moeten wij iedereen opvangen die dakloos is. Met de 1,5 meter afstand is er niet genoeg ruimte in de bestaande panden om dat te doen. Verder moeten we ook een quarantaineplek kunnen blijven aanbieden voor daklozen met corona(klachten). Daarom blijven de tijdelijke woningen langer staan. We bekijken ook of we tijdens de winter daklozen in hotels onder kunnen brengen.

Gelijke kansen voor kinderen

We blijven oog houden voor kwetsbare kinderen. Zij mogen niet de dupe worden van corona. Met onze zorgpartners hebben we in het Psychosociale Hulp (PSH) overleg afgesproken dat leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, MEE in afstemming met het onderwijs weer op huisbezoek gaan bij leerlingen die niet naar school gaan. We koppelen de zorgstructuur op scholen met de buurtteams. Dit stelt ons in staat om zorgen/niet pluis gevoelens op te sporen en snel actie te ondernemen.

Sport

Vanwege de gedeeltelijke lockdown is sporten nog maar beperkt mogelijk. Dit heeft wederom een grote impact op sportverenigingen en sportaanbieders binnen onze gemeente. Wanneer zij hun gehuurde uren in gemeentelijke accommodaties (zaal, schaatsijs of zwembad) willen annuleren, dan kunnen zij dat kosteloos doen. Sportverenigingen die langlopende huurcontracten hebben, kunnen daarvoor uitstel van betaling aanvragen. Dit vooruitlopend op eventuele landelijke compensatie maatregelen.

Buurthuisorganisaties

Met de eerste buurthuisorganisaties die hebben aangegeven door coronamaatregelen in financiële problemen te komen, zijn we in gesprek om de financiële situatie helder te krijgen. Ook werken we aan een verdeelsleutel die een eerlijke tegemoetkoming van de corona-schade per stichting biedt.

Culturele sector

Hoe begrijpelijk de gedeeltelijke lockdown ook is, het is jammer dat ook de culturele sector wederom hard wordt geraakt. Schade die geleden wordt en die niet door de organisatie kan worden opgevangen, willen we voor zover mogelijk en noodzakelijk, voor een deel compenseren. Waarbij we natuurlijk rekening houden met eventuele nieuwe regelingen van het kabinet.

Loket voor ondernemers

We willen ondernemers waar mogelijk ook op andere manieren ondersteunen. Met medewerkers vanuit onze eigen organisatie die net als gedurende de Bossche Zomer een snelloket vormen om snel antwoord te kunnen geven op vragen en verzoeken. Zo bundelen we ook alle gemeentelijke hulp voor noodlijdende ondernemers. Het gaat hierbij om schuldhulpverlening, bijstand hulpverlening, bedrijfsondersteuning en bedrijfsleningen. Ondernemers kunnen verder terecht bij NOBWerkt, het loket ZZP Boost en OndernemersliftPlus.

In de begroting voor volgend jaar presenteerden we maatregelen om de lokale economie te ondersteunen. Ook houden we de lasten met de nieuwe begroting zo laag mogelijk.

Bossche Winter binnen de mogelijkheden die er zijn

We organiseren samen met diverse ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners de Bossche Winter. Deze vindt van vrijdag 13 november tot en met zondag 17 januari 2021 plaats in de stad, wijken en dorpen. We zorgen voor digitale verrassingen. Ondernemers helpen we om ook digitaal optimaal te profiteren in de aankomende Sint- en Kerstperiode. Zo kan het recent gelanceerd Online Warenhuis Den Bosch nog meer gepromoot worden.