DEN BOSCH - Wat is nodig voor ’s-Hertogenbosch na corona? Met een antwoord op die vraag is het college bezig. Ze komt op korte termijn met een toekomstperspectief op 2035. Een aanpak waarin zij nauw optrekt met verschillende partners. De gecombineerde aanpak van helpen, ondersteunen en perspectief zoals die eerder is gekozen, blijft daarin leidend.


Blijf waakzaam en neem de maatregelen ter harte!

Sommige inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben al flinke klappen gekregen. Terwijl anderen daar mogelijk nog mee te maken krijgen als de economische crisis langer duurt. Het is daarom van belang om alert te blijven en vinger aan de pols te houden. Dat doet dit college, en dat vragen ze ook van alle inwoners:

“We kijken allemaal weer uit naar dat moment dat alles weer bij het oude is. Dat moment ligt ook vast wel weer in het verschiet. Het coronavirus houden we er met elkaar het beste onder wanneer we ons allemaal bewust blijven van de ernst er van. Het blijft nodig de maatregelen die we als samenleving kennen, te volgen. Neem ze ter harte, hoe lastig dat soms ook is”.


Toekomst, inkomen en samen zijn

We zetten stevig in op het aanpakken van jeugdwerkloosheid. We benaderen werkloze jongeren actief. We wijzen ze op de mogelijkheid voor ondersteuning. Ook helpen we jongeren bij het zoeken naar werk, met oriënteren op hun positie op de arbeidsmarkt en waar nodig bekostigen we kortdurende opleidingen/cursussen.

Ondernemers ondersteunen we, als dat nodig is, bij hun zoektocht naar andere inkomstenbronnen. Met name als de levensvatbaarheid van het bedrijf onder druk staat, bieden wij de juiste behulpzame informatie. Juist nu deze ondernemers nog gebruik kunnen maken van de ToZo-regeling willen we hen aansporen de blik te verruimen naar andersoortige vormen van werk, zoals bijvoorbeeld in loondienst.

Samen met onze partners blijven we ook alert op signalen over eenzaamheid. Vooral waar het gaat om ouderen.

Ontmoeting mogelijk blijven maken

We hebben gezien dat Corona ook de veerkracht en de creativiteit van ’s-Hertogenbosch toont. De Bossche Zomer heeft laten zien dat ontmoeting ook in deze corona-tijd goed mogelijk is. Op een verantwoorde en veilige manier. We brengen daarom in beeld of en hoe deze zomer blijvend onderdeel kan worden.

Tegelijk zijn we met verschillende partijen in overleg hoe we het succes kunnen vertalen naar ontmoeting in de winterperiode. Dat doen we onder de noemer ‘Bossche Winter’. Bezinning, aandacht voor elkaar en nabijheid zijn daarbij de uitgangspunten. Want juist in de donkere dagen willen we eenzaamheid tegengaan. Nu al helemaal, in corona-tijd.

We kijken ook opnieuw naar de evenementenkalender. De bestaande werkwijze geeft weinig flexibiliteit en ruimte om komend jaar een ‘coronaproof’ evenementenaanbod te maken. Ook in het aankomend jaar blijft naar verwachting maatwerk nodig.

Over beide onderwerpen legt het college de gemeenteraad een voorstel voor, met de vraag deze te behandelen in een nog te plannen extra raadsvergadering.

Fiets weer welkom in de binnenstad

’s-Hertogenbosch is gastvrij voor de fiets. Zo ook in de binnenstad. Vanwege de corona zijn we tijdelijk in de binnenstad minder gastvrij geweest voor de fiets. Fietsers zijn binnenkort weer op alle momenten van harte welkom in de binnenstad. We vragen fietsers om zoveel mogelijk te parkeren in één van de gratis fietsenstallingen. Of in een van de fietsparkeervakken. die we vanwege corona hebben aangelegd en goed worden gebruikt. De maatregelen die we hebben genomen voor de voetgangers (belijning, markering, bebording) blijven hetzelfde. Net als de beperkte venstertijden voor bevoorrading.

Minder financieel nadeel

Het financiële nadeel dit jaar door de coronacrisis valt lager uit dan verwacht. Werd eerder nog uitgegaan van een bedrag tussen de € 15 en € 20 miljoen, nu is de schatting dat dit een bedrag is tussen de € 5 en € 6 miljoen. Een belangrijke reden is het steunpakket van het Rijk. Ook zijn de parkeerinkomsten, mede door het succes van de Bossche Zomer, minder negatief dan verwacht.

Het financiële effect voor 2021 is sterk afhankelijk van hoe de coronacrisis zicht voortzet. En van de compensatie die we van het Rijk nog mogen ontvangen. Die is nog onzeker. Voor 2021 en 2022 gaan we vooralsnog uit van een sluitende begroting. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen en de financiële impact daarvan nauwgezet. Zodat we daarop zo goed mogelijk kunnen anticiperen.