BRABANT - Maandag 28 november heeft minister Van der Wal van Natuur en Stikstof een werkbezoek gebracht aan Brabant. Dit bezoek is onderdeel van een rondgang door Nederland waarbij de minister met name verhalen uit de praktijk wil horen.


Zij kreeg als eerste een toelichting op de Brabants Ontwikkelaanpak Stikstof en het daarmee verbonden beleid op de terreinen Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak en Landbouw. Daarbij is onder meer uitgelegd hoe de drie radars in elkaar grijpen van natuurverbetering, terugbrengen stikstofdepositie en mogelijk maken van maatschappelijke en economische ontwikkelingen, met daarin 44 bronmaatregelen.

Verduurzamen van bedrijventerreinen

Een van die bronmaatregelen is besproken tijdens een bezoek aan industrieterrein Haven in Waalwijk. Met de provinciale bronmaatregel project ‘Grote Oogst’ terreinen wil de provincie een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Bedrijventerreinen zijn vaak hitte-eilanden. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden die impact hebben op meerdere thema's.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Daarnaast is de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) uiteengezet. Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert niet alleen de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

Loonse en Drunense Duinen

Het bezoek aan de Loonse en Drunense Duinen wat daarop volgde laat zien dat de gebiedsgerichte aanpak (GGA) hier voortvarend wordt ingezet. Hier komen doelen op het gebied van natuur, water en stikstof samen, terwijl er perspectief voor de landbouw wordt gecreëerd. De minister is rondgeleid door het gebied rondgeleid door een gebiedsecoloog van de provincie en de natuurbeheerder van Natuurmonumenten.

In dit gebied zitten ook De Duinboeren, deze groep telt ongeveer 170 leden, boeren in de schil rondom het Nationaal Park. In 1995 opgericht om een economisch toekomstperspectief te behouden, maar wel op een manier die in harmonie is met het Nationaal Park. Duinboer Sjaak Sprangers heeft als melkveehouder gekozen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering en hij legde de minister uit hoe hij langs die weg het hoofd wil bieden aan het verminderen van de stikstofuitstoot, het bijdragen aan biodiversiteit en een beter (natuurlijk) water- en bodemsysteem.

Daarnaast is een van de honderden Brabantse PAS-melders met de minister en overige aanwezigen in gesprek gegaan over zijn ervaringen en zorgen en het (ontbreken van) perspectief voor het bedrijf. Dit is aanzienlijk complex geworden sinds de PAS-uitspraak van de Raad van State in 2019 waarmee bedrijven die ter goeder trouw gehandeld hebben en geen vergunning hoefden aan te vragen, door deze uitspraak illegaal werden. Minister Van der Wal gaf aan zich tot het uiterste in te spannen om een oplossing voor alle PAS-melders te vinden.